Vandkvalitet

Indvindingsboringer
Vandværket har i alt 2 boringer beliggende på vandværkets egen grund i Grejs, hvorfra der er indvindingstilladelse til
årligt 70.000 m3 vand.

Den ældste boring er fra 1971 og den nyeste fra 1995.
Begge boringer er ca. 96 m dybe, og henter vand fra et godt magasin med vand af fin kvalitet.

I 2007 er begge boringer repareret med nye pumper og nye rør. Rørsamlingerne var tidligere i 2 meter dybe betonbrønde, men er nu ændret, så rørsamlinger og installation er over jordoverfladen, så der ikke er mulighed for, at overfladevand kan sive ned i boringsrørene.

Vandkvalitet og kontrol
For at sikre forbrugerne drikkevand af god kvalitet føres der løbende kontrol med såvel kvaliteten af grundvandet i

indvindingsboringer som af drikkevandet på vandværkerne og hos forbrugerne.

Den offentlige kvalitetskontrol planlægges og udføres efter retningslinier fra Miljøstyrelsen.

Der udføres følgende kontroltyper:

  • Normal kontrol på vandværket
  • Udvidet kontrol på vandværket
  • Kontrol med uorganiske sporstoffer
  • Kontrol med organiske mikro forureninger
  • Begrænset kontrol.

Chloridazon
I september 2017 er der efter debat i medierne foretaget analyse for Chloridazon. Der er ikke fundet Chloridazon-rester i drikkevandet fra Grejs Vandværk. Se analyserapporten her.

Vandets temperatur
Temperaturen på vandet der udpumpes fra vandværket ligger mellem 7,8 og 9,2 grader. Der vil dog typisk ske en mindre opvarmning af vandet i takt med at det pumpes i ledningsnettet. Om sommeren når jordtemperaturen i 1 til 2 meters dybde nemlig typisk på 14 til 16 grader. Det har ingen sunhedsmæssige konsekvenser, men det kan betyde at skal vi have et glas koldt vand om sommeren, så skal det en tur i køleskabet først. 

Vandanalyse

Det grundvand, vi bruger til drikkevand, stammer fra nedbør som er strømmet ned gennem jordlagene. Undervejs i denne proces sker der nogle ændringer i vandet og der afgives bl.a. nogle naturligt forekommende stoffer som magnesium, jern og calcium til vandet. Disse naturligt forekommende stoffer måles der regelmæssigt for.

Derudover har forskellige menneskelige aktiviteter i naturen bevirket, at en række miljøfremmede stoffer også påvirker vandkvaliteten. Spild af olie, kemikalier m.v. og brug af sprøjtemidler har desværre ført til at spor af disse miljøfremmede stoffer ses i grundvandet. Skulle der mod forventning findes spor af sådane stoffer, vil det fremgå af de udtagne prøver og fremgå af analyserapporterne.

Der stilles generelt store krav til vandværker i Danmarkt. Grejs Vandværk har indgået aftale med analysefirmaet Eurofins om at få foretaget de løbende analyser, som er påkrævet af Vejle Kommune som tilsynsmyndighed. Analyserne gælder både selve grundvandet og det rensede drikkevand, der pumpes ud til forbrugerne.

Kontrol af Vandværkets boringer

Herunder ses resultaterne fra de lovpligtige kvalitetskontroller af drikkevandet fra vandværket 2 boringer.

Ifølge Kommunens kontrolprogram skal der foretages kontrol af boringerne hvert fjerde år.

Se seneste analyseresulteter herunder (nyeste øverst):

Begrænset kontrol

Kontrollen i ledningsnettet omfatter primært de parametre som kan ændre størrelse på vejen fra vandværket til forbrugerne. Derudover er der en generel kontrol af vandets sammensætning ved måling af vandets ledningsevne. Foruden en række obligatoriske parametre der skal kontrolleres i ledningsnettet er der en række parametre for hvilke der skal kontrolleres under særlige forhold.

Se seneste analyseresultater herunder (nyeste øverst):

Normal kontrol på vandværket

Denne kontrol på almene vandforsyninger omfatter hovedsagelig de parametre, der er indikatorer for forurening med spildevand, lossepladsperkolat og nitratnedsivning fra marker. Der er tillige medtaget kontrol af, hvorvidt jern, mangan og ammonium fjernes i tilstrækkeligt omfang. Det vil ligeledes opdages, om der er problemer med behandlingen på vandforsyningen, herunder om der er indikation for, at beluftningen ikke er tilstrækkelig stor. Dette kan være tilfældet, hvis der i en vandforsyning med metanholdigt råvand ses kimtal ved 22° C eller hvis der er svovlbrintelugt i det rensede vand.

Se seneste analyseresultater herunder (nyeste øverst):

Udvidet kontrol på vandværket

Denne kontrol på almene- og ikke almene vandforsyninger der indvinder mere end 3.000m³ årligt omfatter alle de stoffer, der naturligt findes i grundvandet, samt forureningsindikatorer for husspildevand, lossepladsperkolat m.v. Kontrollen med vandforsyningens vandbehandling er i forhold til den normale kontrol udvidet til kontrol af, om de i grundvandet muligt forekommende luftarter svovlbrinte, methan og aggressivt kuldioxid fjernes i tilstrækkeligt omfang. Det undersøges tillige, om beluftningen er tilfredsstillende, og om en eventuel neutralisation af surt grundvand er tilstrækkelig god.

Se seneste analyseresultater herunder (nyeste øverst):

Grejs Vandværk | Grejsvej 10 | 7100 Vejle | Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. | Kontakt