Historisk information

Bestyrelsesmedlemmer 1915-1945
Bestyrelsesmedlemmer 1946-1977
Bestyrelsesmedlemmer 1978-2013
Revisorer fra 1915 til dato
Her gengives i korte træk et historisk overblik for Grejs Vandværk I/S siden vandværket blev etableret i 1915. Forhandlingsprotokoller og regnskaber fra vandværkets start er bevaret, og opbevares nu i arkivet i Grejs Lokalhistorsik Forening.

Uddrag fra forhandlingsprotokollerne for Grejs Vandværk I/S

Gennem de første mange år er der ikke skrevet meget fra møderne. Det er for det meste et kort referat af generalforsamlingerne, hvor beretning og regnskab er godkendt, samt hvem der udgår og hvem der vælges til bestyrelse og revisor.
Der er holdt stiftende generalforsamling den 10. juni 1915, hvor vedtægter for Interessentskabet Grejs Vandværk blev vedtaget. Vedtægterne er underskrevet af bestyrelsesmedlemmerne:
L.F. Andersen (Provst), M. Hovgaard, N.K. Søgaard, M. Kristensen, J.R. Jensen (smed).
Disse medlemmer udgjorde byggeudvalget, der aflagde beretning om byggearbejdet ved generalforsamlingen den 26. oktober 1916.
I vedtægternes § 1 står der: Anlægskapitalen er ca. 8.000 Kr., og hefter alle Interessenter solidarisk for dens forrentning og udbetaling, og alle Interessenter overfor vedkommende långiver indestår og underskriver som skyldnere i forhold til den inddeling, der finder sted.
Af byggeregnskabet fremgår det, at der er optaget et lån til byggeomkostningerne på 11.000 kr.
Anlægs- og driftsregnskabet udviser pr. 9. oktober 1916 en balance på kr. 12.229,41, heraf er der en kontant kassebeholdning på kr. 238,66.

 • 30.10.1922 På generalforsamlingen vedtog man at tegne ulykkesforsikring for den der til enhver tid passer motoren og pumperne.
 • 08.05.1924 Ekstra generalforsamling angående optagelse af et lån på 1.000 kr. til rensning af boring.
 • 04.07.1925 Ekstra generalforsamling angående anskaffelse af elektrisk hjælpemotor – tilbud skal indhentes.
 • 14.08.1925 Førnævnte vedtaget på mødet – 1.000 kr. + 250 kr. for motorhus.
 • 30.10.1925 Lån i Sindbjerg Sogns Sparekasse til betaling af hjælpemotor m.m.
 • 05.10.1926 Optagelse af lån i Vejle By og Amts Sparekasse på 1.800 kr. til betaling af hovedreparation af boring og filter – afdrages over 6 år.
 • 12.03.1930 køb af ny vindmotor og reparation af tårnet – 900 kr. – foretaget af Thyregod Maskinfabrik.
 • 12.10.1933 Vindmølle væltet i stormvejr.
 • 16.02.1939 Ekstraord. generalf. – udvidelse af vandværket – ny boring, ny pumpe, ny hovedledning – tilbud 6.020 kr. fra brøndborer Niels Mortensen, Lund. Optagelse af lån på 10.000 kr.
 • 6.03.1940 Optøning af vandrør i jorden på grund af hårdt frostvejr.
 • 27.03.1946 Optøning af vandrør i jorden – reparation efter frostskader 5.000 kr.
 • 06.12.1948 12 medlemmer anmoder om ekstraord. generalf. for istandsættelse af gammel boring, pumpeanlæg m.m., i stedet for investering i nyt anlæg. 25 medlemmer stemte for det – 4 stemte imod – 1 blank.
 • 30.11.1951 Ved generalforsamlingen var der tilbud rensningsanlæg på 22.090 kr.
 • 01.05.1959 Ekstraord. generalf. – Ny boring til 20.000 kr. – vedtaget med 27 stemmer.
 • 26.11.1962 Generalf. – henvendelse fra Kaj Vandal Laursen om ny udstykning – 12-14 huse –Efterfølgende ca. 40 huse – 500 kr. i indskud pr. hus.Forslag om gadelys behandlet, og skal senere vedtages på ekstra generalfors.
 • 12.02.1963 Ekstra genenralf. – bestyrelsen bemyndiget til at optage lån på 15.000 kr. til Anlægsarbejde. Gadelys – 11 stemte for – 15 nej – 1 blank. Et udvalg blev nedsat til at arbejde videre med gadelyset og uvedkommende for Vandværket.
 • 22.12.1970 Generalf. – bestyrelsen bemyndiges til at optage nyt lån på 80.000 kr. til ny boring samt til at oprette en kassekredit på 10.000 kr.
 • 29.08.1974 Bestyrelsen anmoder om tilbud fra smed Søren Jensen om kortlægning af ledningsnettet.
 • 29.08.1974 Bestyrelsen afslog en ansøgning om tilslutning fra Vagn Petersen og Jens Jacobsen.
 • 12.12.1974 Ved generalforsamlingen blev førnævnte ansøgning drøftet, og ved et møde med. Lodsejere fra Grejs Østermark den 11.03.1975 blev der fremsat tilbud om tilslutning Fra Vandværket, som der ikke blev enighed om.
 • 15.09.1975 Ekstra generalf. – bestyrelsen bemyndiges til at optage nyt lån på 70.000 kr. til ny Pumpe, ny rentvandsbeholder på 120 kbm., samt til at forhøje kassekredit til 15.000 .
 • 26.01.1976 Bestyrelsesmøde – Udvidelsen af vandværket med nyt hus, rensningsanlæg, reparation af pumper m.m. beløber sig til 105.000 – lånebeløbet forhøjes til 105.000.
 • 18.01.1978 Ekstra generalf. – vandafgiften forhøjes med 20% - kassekredit forhøjes til 25.000. Vandværkets rørsystem skal kortlægges i 1978.
 • 04.12.1978 Generalfors. – vandværksregulativ blev vedtaget.
 • 15.11.1979 Best. – automatisk skylning af den gamle boring – 21.410 kr. + moms.
 • 02.03.1982 Best. – Takstblad for 1982 godkendt af Kommunen. Afslag på ansøgning om vand til Idrætsforeningen.
 • 12.12.1983 Generalf. – Vandforbrug i 1983 var 138.000 kbm. Det blev besluttet, at der skulle tegnes nye kort, hvor alle vandrør og stophaner er påtegnet.
 • 28.02.1984 Ny el-tavle er installeret af Lindved El for 23.000 kr. Der er indkøbt sandblæsningsudstyr.
 • 28.11.1984 Bestyrelsen bestemte, at der skal være stophane ved hver forbruger
 • 19.04.1986 Best. – Vandværket indmeldes i Sammenslutningen af vandværker i Jylland.
 • 23.01.1987 Generalf. – bestyrelsen bemyndiges til at optage udlandslån på 125.000 til etablering af vandledning til Skovvænget.
 • 18.01.1988 Per Ravn er tilsluttet Erling Nielsens ledning efter aftale med Søren smed.
 • 27.01.1989 Ny boring er eventuelt påkrævet i forbindelse med de nye udstykninger.
 • 25.04.1990 Best. – Ny 325 kbm rentvandsbeholder med jord/støbning – ca. 150.000 kr. Købt 948 kvm jord af Svend Mikkelsen – 22.000 kr.
 • 29.01.1991 Generalf. – Bemyndigelse til at lave en ny boring.
 • 31.10.1991 Best.- Udmeldelse af Vandværksforeniingen. Ansøgning om tilslutning fra 16-20 brugere fra Grejs Østermark.
 • 08.07.1993 Tilslutning af brugere på Bavnbjergvej og Viborg Hovedvej ifølge reglerne fra Kommunens Vandfond – senere Vandforsyningspuljen.
 • 04.02.1994 Generalf. – Nye ledninger til Grejs Mølle, Grejs Østermark + ny hovedledning i Grejs. Ny grøn afgift 1 kr. pr. kbm.
 • 31.05.1994 Best. – Indkøbt ny luftkompressor
 • 27.01.1995 Generalf. – alle brugere skal have vandmålere installeret senest 31.12.1996. Vandafgift betales efter måler fra 1.1.1997.
 • 08.05.1995 Best. – Købt 1171 kvm jord af Svend Mikkelsen for 27.000 kr. Ny boring igangsættes – ca. 60.000 kr.
 • 26.01.1996 Generalf. – Opkrævning af vandafgift foretages af VOH + regnskab fra 1.1.1997.
 • 29.12.1997 Best. – Budget over gennemgående modernisering 900.000 kr. forelægges til godkendelse på generalforsamlingen.
 • 31.01.1998 Generalf. – Moderniseringsprojekt på 900.000 kr. godkendt – finanseret af Egenkapitalen + tilbudt byggelån.
 • 10.02.1998 Ekstra generalf. – Nye vedtægter vedtaget.
 • 10.02.1998 Best. – grovplan for byggeriet og byggemøde med håndværkerne. Ny hovedmåler anskaffes – 16.000 kr. Gl. måler viste 20% for meget.
 • 11.07.1998 Tilbagebetalt 136.690 kr. fra Told & Skat vedrørende fejl ved måler. Byggeriet godt i gang – men forsinket med 1 måned.
 • 26.10.1999 Vandværket har fået egen hjemmeside.
 • 06.12.1999 EDB program til målerkontrol anskaffes.
 • 22.01.2000 Best. – Regnskab/budget – der foretages henlæggelser til ledningsregistrering og Målerudskiftning med hhv. 20.000 og 25.000 kr.
 • 22.02.2000 Generalf. – ombygning/modernisering er afsluttet og blev ca. 100.000 kr. dyrere. Ikke brug for byggelån.
 • 11.06.2001 Best. - Indkøbt edb-program til ledningsregistrering samt digitalt kort fra Tørring-Uldum Kommune – i alt ca. 38.500 kr.

Grejs Vandværk | Grejsvej 10 | 7100 Vejle | Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. | Kontakt